Przedmiarowanie i kosztorysowanie

Sporządzamy przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, ofertowe, wstępne (szacunkowe) oraz powykonawcze. 

Opracowania wykonujemy w zakresie wszystkich branż projektowych na podstawie projektów wykonawczych, budowlanych, koncepcji oraz obmiarów własnych na terenie inwestycji. 

Pracujemy w oparciu o dokumentację 2D oraz 3D (BIM) wykorzystując w przedmiarowaniu najnowsze technologie obecne na rynku mając jednocześnie na uwadze aktualne normy i rozporządzenia.

Zakres naszej usługi obejmuje również czynny udział naszego zespołu podczas procedury przetargowej w postaci udzielania odpowiedzi na pytania oferentów, wprowadzania zmian, optymalizacji oraz przedstawiania kosztów rozwiązań wariantowych. 

Materiały przygotowujemy w oparciu o preferencje inwestorów czy firm prowadzących inwestycje, dostosowując układ i formę tworzonych dokumentów co umożliwia wygodne realizowanie rozliczeń.

Specyfikacje techniczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

"Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót." 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są wymaganym i niezbędnym dokumentem w procedurze udzielenia zamówienia w ramach realizacji budowlanych procesów inwestycyjnych. Konieczność posiadania omawianego dokumentu wynika z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z późniejszego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Rozporządzenie to nakazuje umieszczenie odniesienia do specyfikacji technicznej w przedmiarze robót budowlanych. Skorelowanie specyfikacji technicznej z przedmiarem robót sprawiło, iż specyfikacja podobnie jak przedmiar stają się integralną częścią dokumentacji projektowej inwestycji budowlanych z sektora publicznego. 

Opracowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich branż występujących w dokumentacji projektowej.

Specyfikacje wykonujemy w oparciu o wykonawczą dokumentację projektową, w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Nasze opracowania opisują inwestycję w ujęciu materiałowym oraz wykonawczym, w możliwie jak najdokładniejszej formie.

Kontrola kosztów inwestycji

Zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestorów oraz generalnych wykonawców inwestycji, w zakresie kontroli kosztów budowy i weryfikacji kosztorysów wykonawców prac realizacyjnych.

Nasze działania polegają na rzetelnej i szczegółowej analizie przedłożonych kosztorysów ofertowych lub powykonawczych, w porównaniu z planowaną lub rzeczywiście wykonaną pracą.

Celem usługi jest ochrona finansów inwestora lub generalnego wykonawcy poprzez wyeliminowanie zbędnych i niezasadnych kosztów.

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Usługa skierowana do pracowni architektonicznych. Wykorzystujemy nasze doświadczenie
w kosztorysowaniu setek projektów budowlanych proponując usługę szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z technologią budowlaną, wyeliminowania pomyłek i niedociągnięć, które w fazie wykonawstwa mogą wiązać się z dodatkowymi roszczeniami wykonawcy czy inwestora.